Liikuntalakiopas

Liikuntalakiopas

Kimmo Aaltonen (toim.)
ART HOUSE

Liikuntalakiopas

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen uuden liikuntalain tarkoituksena on vahvistaa liikun­taa peruspalveluna, edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä parantaa valtion ja kunnan eri toimialo­jen yhteistyötä liikunnan edistämisessä.

Liikuntalakioppaassa tarkastellaan koko­naisvaltaisesti liikuntalain sisältöä, lähtökoh­tia, perusteita ja tavoitteita. Siinä esitellään valtion, aluehallinnon ja kuntien liikuntatoi­minnan hallinto, vastuut ja velvoitteet sekä ra­hoitus- ja avustusjärjestelmät hakuohjeineen. Lisäksi käsitellään esimerkiksi terveyteen, tasa-arvoon ja kansainvälisyyteen liittyviä kysymyksiä. Oppaassa kuvataan myös hyviä käytäntöjä kunnissa ja liikunnan kansalaisjär­jestöissä.

Teos on tarpeellinen kaikille liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville erityisesti liikunnan hallinnossa, kunnissa ja liikunta­järjestöissä ja -seuroissa. Se on hyödyllinen myös nuoriso-, opetus-, sosiaali- ja terveys­toimen alueilla työskenteleville. Laajan liite­osansa ansiosta se toimii hyvin käsikirjana käytännön työssä. Se soveltuu myös oppi­kirjaksi ­liikunta-alan koulutukseen.

Kirjoittajat ovat olleet merkittävällä taval­la mukana liikuntalain uudistamisessa. Heil­lä on laaja ja pitkäaikainen asiantuntemus ja kokemus valtion, kuntien ja liikunnan kansa­laisjärjestöjen eri tehtävistä.

Lue lisää kustantajan sivuilta.